Prosiect Gofal Plant ar Waith (cam 2):  canllaw ar Gynorthwywyr Meithrinfa Dan Hyfforddiant

Mynnwch wybod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am yrfa mewn gwaith chwarae ar brosiect Gofal Plant ar Waith NDNA Cymru (cam 2) er mwyn ennill profiad o weithio mewn lleoliad y blynyddoedd cynnar neu leoliad gofal plant. 

Os dowch yn Gynorthwyydd Meithrinfa dan Hyfforddiant ar brosiect Gofal Plant ar Waith NDNA (cam 2), cewch hyfforddiant, lleoliad gwaith â thâl mewn lle blynyddoedd cynnar neu ofal plant, a chefnogaeth i’ch helpu i sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol, hyfforddiant neu brentisiaeth yn y sector.

Darllenwch sut y daeth cyfranogwyr ar brosiect NDNA Cymru (cam 1) yn eu blaenau yn Sir y Fflint a Wrecsam yn 2018 yma.

Sut fydd y prosiect yn gweithio? 

Bydd NDNA Cymru yn darparu cefnogaeth a gefnogir i 84 o gyfranogwyr ledled Cymru.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth dros gyfnod o 16 wythnos, yn cynnwys:

 • Lleoliad gwaith â thâl am 12 wythnos, mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu ofal plant
 • Cefnogaeth ac arweiniad parhaus drwy gydol eich lleoliad
 • Pedair wythnos o hyfforddiant â thâl.

Byddwch yn cael eich cyflogi fel 'Cynorthwyydd Meithrinfa Dan Hyfforddiant’ mewn lleoliad i’ch helpu i ennill sgiliau a gwybodaeth y gellir eu trosglwyddo.

Dyfeisiwyd y lleoliad gwaith a’r hyfforddi hwn i’ch helpu i sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol, hyfforddiant neu brentisiaeth yn y sector ar ôl i’r prosiect hwn orffen.

Ym mhle fydd yn digwydd?

Bydd yn cael ei gyflenwi mewn deg awdurdod lleol ledled Cymru. Mae’r ardaloedd a gwmpesir yn cynnwys:

Gogledd Cymru

 • Conwy, Wrecsam, Gwynedd ac Ynys Môn  

De Cymru

 • Caerdydd, Caerffili, Casnewydd a Thorfaen
 • Abertawe a Chastel-nedd.  

Pa bryd fydd yn digwydd? 

Bydd prosiect Gofal Plant ar Waith NDNA yn cael ei gyflenwi hyd at Ragfyr 2020.

Hyfforddiant

Fel cyfranogwr byddwch yn cael eich hyfforddi gan NDNA ochr yn ochr â’ch cyflogaeth gefnogol.

Mae’r cyrsiau hyfforddi’n dros bedair wythnos ac yn cwmpasu’r holl hyfforddiant gorfodol megis diogelu a chymorth cyntaf pediatrig.

Os ydych yn newydd i’r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant byddwch hefyd yn ennill y sgiliau a’r wybodaeth i allu dechrau eich lleoliad gydag amryw o sgiliau gwerthfawr.

A oes unrhyw feini prawf ar gyfer bod yn gyfranogwr?

I fod yn gyfranogwr rhaid i chi fod yn bod yn un byw yn un o'r deg awdurdod lleol sydd wedi’u nodi uchod, mae’n rhaid nad  ydych mewn cyflogaeth neu addysg ar hyn o bryd, a’ch bod dros 25. ​​

Rwy’n teimlo’n fodlon , mae gen i bwrpas. Dwi’n dwlu ar hyn.  Dwi’n angerddol amdano nawr.  Mae rhai o'r plant wedi mynd bellach ond pan dwi’n eu gweld nhw y tu allan i’r feithrinfa maen nhw’n dweud: “Dyna fy athro i!” Rwyf wedi dylanwadu arnyn nhw mewn ffordd bositif.”
- Gary, yn awr wedi’i gyflogi’n barhaol

Childcare Works project (phase 2): Trainee nursery assistant guidance

Find out all you need to know about becoming a trainee nursery assistant on NDNA Cymru's Childcare Works (phase 2) project to gain experience in working in an early years or childcare setting.


If you become a trainee nursery assistant on NDNA Cymru's Childcare Works (phase 2) project, you will be provided with training and a paid placement in a childcare setting, to help you secure future employment, training or an apprenticeship within the sector.

Read how trainee nursery assistants on NDNA Cymru's (phase 1) project got on in Flintshire and Wrexham in 2018 here.

Participant of the Childcare Works phase 1 projectHow will the project work? 

NDNA Cymru will provide supported employment to 84 trainee nursery assistants across Wales. 

You'll receive support spanning 16 weeks including:

 • A 12 week, placement in an early years or childcare setting
 • On-going support and guidance throughout your placement
 • Four weeks of paid training.

You will be employed as a trainee nursery assistant in a setting to help you gain transferable skills and knowledge. 

This placement and training is designed to help you to secure future employment, training or an apprenticeship within the sector after this project has ended.  

Where will it take place?

It will be delivered in ten local authorities throughout Wales. Areas covered include: 

North Wales

 • Conwy, Wrexham, Gwynedd and Anglesey (26 trainee nursery assistants)

South Wales

 • Cardiff, Caerphilly, Newport and Torfaen (46 trainee nursery assistants)

Swansea and Neath Port Talbot (12 trainee nursery assistants).

When will it take place?

 The project will take place during April 2019 and November 2020. 

Training

As a trainee nursery assistant you will receive NDNA training alongside your supported employment.

The training courses span four-weeks and cover all mandatory training such as safeguarding and paediatric first aid.

If you are new to the early years and childcare  sector you will also gain the skills and knowledge to be able to begin your placement with a range of valuable skills

Are there any criteria to be a trainee nursery assistant? 

To become a trainee nursery assistant you must live in one of the ten local authority areas noted above, be not currently in employment or education and be aged over 25.

I feel fulfilled, I have got a purpose. I love it. It’s a passion now. Some of the children have gone now but when I see them outside nursery they say: “There’s my teacher!” I have influenced them in a positive way.
- Gary, now employed permanently

To find out more:

Email: childcareworks@ndna.org.uk

Call: 01824 707823